Your browser does not support JavaScript!
國立清華大學 主計室
歡迎光臨國立清華大學 主計室網站
可用資金變化情形及支出用途

 校本部                                              南大校區

108年度第2季(自107年度起校本部及南大校區預決算合併編列及執行)

108年度第1季(自107年度起校本部及南大校區預決算合併編列及執行)

107年度第4季(自107年度起校本部及南大校區預決算合併編列及執行)

107年度第3季(自107年度起校本部及南大校區預決算合併編列及執行)

107年度第2季(自107年度起校本部及南大校區預決算合併編列及執行)

107年度第1季(自107年度起校本部及南大校區預決算合併編列及執行)

106年度第4季                                                    106年度第4季

106年度第3季                                                    106年度第3季

106年度第2季                                                    106年度第2季

106年度第1季                                                    106年度第1季

105年度第4季                                                    105年度第4季

105年度第3季                                                    105年度第3季

105年度第2季                                                    105年度第2季

105年度第1季                                                    105年度第1季

104年度第4季                                                    104年度第4季

104年度第3季                                                    104年度第3季

104年度第2季                                                    104年度第2季

104年度第1季                                                    104年度第1季